สำนักงานเขตสำนักงานเขตคลองสาน
861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2437 5279
โทรสาร 0 2437 5279 ต่อ 5095
E-Mail : pisitpon@bangkok.go.th
รายละเอียด อื่นๆ :
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ FACEBOOK
สำนักงานเขตคลองสาน 0 2437 5279
0 2437 2309
https://www.facebook.com/pr.klongsan
ผู้อำนวยการเขต 0 2437 2331
-
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0 2439 1957
https://www.facebook.com/vichapon.bma
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0 2437 5275 -
ฝ่ายปกครอง 0 2439 3558 https://www.facebook.com/adminkhlongsan
ฝ่ายทะเบียน 0 2437 5486
0 2439 4089
https://www.facebook.com/tbkhlongsarn
ฝ่ายโยธา 0 2437 5354 https://www.facebook.com/yotakhlongsan
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2863 1664 https://www.facebook.com/klongsan.envi
ฝ่ายรายได้ 0 2437 3232 https://www.facebook.com/ฝ่ายรายได้
ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ
0 2437 9995
https://www.facebook.com/
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ฝ่ายการศึกษา 0 2347 7181 https://www.facebook.com/suksakhlongsarn
ฝ่ายการคลัง 0 2437 4546 https://www.facebook.com/ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายเทศกิจ 0 2438 1472 https://www.facebook.com/tessakij.klongsan
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังคม
0 2438 1611 https://www.facebook.com/patklongsan
สัสดีเขต 0 2437 7743 -

แผนที่
Link ตามแผนที่: https://www.google.co.th/maps/สำนักงานเขตคลองสาน 
 
สำนักงานเขตคลองสาน Tel:0 2437 5279 Email:pisitpon@bangkok.go.th   
 
Counter :27018  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554