สำนักงานเขตสำนักงานเขตคลองสาน
861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 024375279
โทรสาร 024375279 ต่อ 5095
E-Mail : pisitpon@bangkok.go.th
รายละเอียด อื่นๆ :
สำนักงานเขตคลองสาน
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0-2437-2331 , 0-2439-6384
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0-2439-1957 , 0-2437-5279
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0-2437-5275 , 0-24375279
ฝ่ายปกครอง 0-2437-5279
ฝ่ายทะเบียน 0-2437-5486 , 0-2437-2342
ฝ่ายโยธา 0-2437-5354 , 0-2439-6393
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2437-2309 , 0-2863-1665
ฝ่ายรายได้ 0-2437-3232 , 0-2437-5519
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2439-0758 , 0-2437-9995
ฝ่ายการศึกษา 0-2437-7181
ฝ่ายการคลัง 0-2437-4546
ฝ่ายเทศกิจ 0-2437-3862
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2438-7176แผนที่ 
 
สำนักงานเขตคลองสาน Tel:024375279 Email:pisitpon@bangkok.go.th   
 
Counter :19833  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554