สำนักงานเขตจตุจักร
เลขที่ 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 34 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2513 3444
โทรสาร 0 2513 9946
E-Mail : chatuchak-district@hotmail.com
รายละเอียด อื่นๆ :
Facebook : www.facebook.com/chatuchak หรือ Fanpage : สำนักงานเขตจตุจักร
รถประจำทางที่ผ่าน 3, 29, 52, 69, 134, 187, 191, ปอ.3, ปอ.134, ปอ.510, ปอ.555

สำนักงานเขตจตุจักร

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต -ว่าง-

0-2513-9944

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1 -ว่าง- 0-2513-9952
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2 นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ 0-2513-9951
ฝ่ายปกครอง นายธงชัย หลักคำ 0-2513-9713 , 0-2513-9946
ฝ่ายทะเบียน -ว่าง- 0-2513-0426 , 0-2512-0045
ฝ่ายโยธา -ว่าง- 0-2513-9953 , 0-2513-9949
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นางสาวจรวย มัฆเนมี 0-2513-9947
ฝ่ายรายได้ นายพิชิต เอื้ออำนวย 0-2513-9714
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ นายสุพิศ ไกรมาก 0-2511-2658 , 0-2513-2444
ฝ่ายการศึกษา -ว่าง- 0-2512-4691
ฝ่ายการคลัง นายพชร ศรีมงคล 0-2513-9948 , 0-2513-9252
ฝ่ายเทศกิจ นายบวรสิน นิยมตรง 0-2513-9956
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นางอุทัยวรรณ พิบูลศิริสมบัติ 0-2513-9954
สัสดีเขต พันโทประยูร วรรณโพธิ์กลาง 0-2513-2335
 
 
 

 

 
จตุจักร Tel:0 2513 3444 Email:chatuchak-district@hotmail.com
Counter :123736  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554