ประวัติบุคลากรในหน่วยงาน (update 22/12/2557)
 

การศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญ­ชี) 
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายรายได้  สำนักงานเขตบางกอกให­ญ่
-  หัวหน้าฝ่ายรายได้  สำนักงานเขตบางพลัด
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตยานนาวา
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตบางซื่อ
-  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตวัฒนา
-  เลขานุการสำนัก  สำนักงานเลขานุการ 
     สำนักสิ่งแวดล้อม
นางสาวใสศรี  หิรัญประเสริฐวุฒิ
        ผู้อำนวยการเขตดินแดง

   การศึกษา
- ศึกษาศาสตรบัณฑิต(สุขศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ประสบการณ์การทำงาน

- หัวหน้าฝ่ายส่ิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตสะพานสูง
- หัวหน้าฝ่ายส่ิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตสายไหม
- หัวหน้าฝ่ายส่ิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตวังทองหลาง
- หัวหน้าฝ่ายส่ิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตดอนเมือง
- หัวหน้าฝ่ายส่ิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตบางซื่อ
- หัวหน้าฝ่ายส่ิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตบางเขน

 นางเกศสุภา  อรวรรณสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง


การศึกษา

- ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ประสบการณ์การทำงาน
- หัวหหน้าฝ่ายโยธา  สำนักงานเขตสาทร
- หัวหน้าฝ่ายโยธา  สำนักงานเขตจตุจักร
- หัวหน้าฝ่ายโยธา  สำนักงานเขตธนบุรี
- หัวหน้าฝ่ายโยธา  สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
  นายสมบัติ  กนกทิพย์วรรณ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง

การศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
   
นายประเทืองวิทย์  ดีใจ
     หัวหน้าฝ่ายปกครอง


การศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รัฐศาสตร์การปกครอง)
 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย


    นายชัยชวัชร์  เกตุธิติวิรัชต์
         หัวหน้าฝ่ายทะเบียน


การศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

 
 
   นายการุณ  พัฒเจริญ
      หัวหน้าฝ่ายโยธา


การศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์การทำงาน
-  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตทวีวัฒนา
-  หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตบางรัก

      นางสุภาภรณ์  ลาดพร้าว
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

                               

       - ว่าง -
    หัวหน้าฝ่ายรายได้
   

 

การศึกษา
- ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต 
 
   
นางจุฑารัตน์  เทียนชัยมงคล
   หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด
           และสวนสาธารณะ
การศึกษา
- การศึกษาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ครุศาสตรบัณฑิต 


ประสบการณ์การทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล  กองงานผู้ตรวจ 
   สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7  กลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 
   กองงานผู้ตรวจ  สำนักปลัดกรุงเทพมหนคร

 
    นางสาวสุภาภรณ์  ภู่สุวรรณ์
        หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
การศึกษา
- บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
    นางสาวบุษยา  เนาวบุตร
       หัวหน้าฝ่ายการคลัง
การศึกษา

-  นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประสบการณ์การทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ  สำนักงานเขตคลองเตย
   นายอมฤต  สุวรรณทิพย์
      หัวหน้าฝ่ายเทศกิจการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)


ประสบการณ์การทำงาน
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางนา
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตห้วยขวาง
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี


      นางทิพวรรณ์  เจนประวิทย์
       หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
        และสวัสดิการสังคม

   
 
 
 
 
 
สำนักงานดินแดง Tel:0-2245-2658 , 0-2245-1612,0-2245-1613,0-2245-2642, Email:dindaeng_district@hotmail.com
Counter :41635  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554