ชื่อ : นายสุมิตร  สุริยะโรจน์
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ประวัติการศึกษา :
      ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการรับราชการ
      พ.ศ. 2543 - 2545 นักพัฒนาชุมชน 6 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย
      พ.ศ. 2545 - 2550 นักพัฒนาชุมชน 6 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางเขน
      พ.ศ. 2550 - 2553 นักพัฒนาชุมชน 7ว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่
      พ.ศ. 2553 - 2554 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง
      พ.ศ. 2554 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่

ฝ่ายพัฒนาชุมชน จริงจัง จริงใจ


หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาชุมชน
- การพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต ชุมชนแออัด ชุมชนชานเมือง เคหะชุมชน หมู่บ้าจัดสรรและชุมชนเมืองที่กรุงเทพมหานครกำหนดขึ้น
-
การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน
-
การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน
-
การสนับสนุนให้มีการรวบรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อประโยชน์ชุมชนและทางราชการ
-
การประสานงานกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
-
การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย
-
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาจิตใจ
-
การจัดอบรมให้คำปรึกษาแนะนำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน
-
การส่งเสริมอาชีพของประชาชน
-
ประสานงานจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิต
-
การให้ข่าวสารด้านแรงงานแก่ผู้ว่างงานในชุมชน
-
การให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการเกษตร สภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตร
-
การจัดทำบัตรสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

 
 
 
หลักสี่ Tel:0 2982 2081-2 Email:pr.laksi02@gmail.com   
 
Counter :66179  เริ่มนับวันที่ 3 ม.ค. 2554