1. ที่ กท 5307/1905 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556
เรื่อง ส่งคืนค่าอาหารเช้า ค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ประจำปีงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • 2. ที่ กท 5307/1906 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556
  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาลาดกระบัง ครั้งที่ 5/2556
  เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน (เครือข่ายที่ 35 , 36 , 37 , 38)
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • 3. ด่วนที่สุด ที่ กท 5307/1907 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556
  เรื่อง ขอให้จัดส่งหนังสือคืนเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด
  เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • 4. ด่วนที่สุด ที่ กท 5307/1908 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556
  เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการพักอาศัยของข้าราชการครูฯ
  เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • 5. ด่วนมาก ที่ กท 5307/1909 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556
  เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประจำเดือน ครั้งที 5/2556พร้อมส่งรายงานการปณุชุมฯ
  เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • 6. ด่วนมาก ที่ กท 5307/1910 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556
  เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องประชุมโรงเรียนวัดปากบึง
  เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบึง
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • 7.กท 5307/1911 ลงวันที่ 11 กันยายน 2556
  เรื่อง การเปิดระบบตรวจสอบและรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  Counter :702174  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554