นายนพ  ชูสอน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสารบรรณและธุรการทั่วไป  การเงินและพัสดุ  การบริหารงานบุคคล  การปกครองท้องที่  การเลือกตั้ง  การประชาสัมพันธ์  การรับแจ้งเรื่องราว  ร้องทุกข์และอุบัติภัย  การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  การจัดทำแผนพัฒนาเขต  งานด้านสารสนเทศ  การรับส่งวิทยุของเขต  การดูแลรักษาสถานที่และยานพาหนะส่วนกลาง  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ดาวโหลดแบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ ฝ่ายปกครอง

จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
- เอกสารประกอบการขอจัดตั้ง
- บัญชีรายชื่อกรรมการของสมาคม
- บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม
- แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (ส.ค.1)
- แบบขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม(ส.ค.2)
- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคม(ส.ค.3)
- แบบคำมั่นสัญญาและแบบฟอร์มอื่น ๆ


จดทะเบียนมูลนิธิ
- แบบขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
- บัญชีรายชื่อกรรมการมูลนิธิ
- บันทึกคำให้การของผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
- แบบคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ (ม.น.2)
- แบบแจ้งการเลิกมูลนิธิ(ม.น.6)
- แบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ (ม.น.1)
- ข้อบังคับของมูลนิธิ

จดทะเบียนพาณิชย์
- แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
- หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญดาวโหลดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2556

ดาวโหลดเอกสาร Daily Plans
Daily Plans 1
Daily Plans 2
Daily Plans 3

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ (Lean Government)
- Q1กก overview app lean รพจ.พัชร์จิรา
- Q2 กก Lean Concept ver รพจ พัชร์จิรา
- Q2.1กก wastes flow
-
Q2.2 กก  Lean house  พัชร์จิรา
- Q3 กก Value Stream Mapping
- Q4 กก Lean tool1
- Q5 กก lean TOOL2 พัชร์จิรา
- Q6 กก Lean Implementation พัชร์จิรา
- Q7 กก A3 PROBLEM REPORTพัชร์จิรา


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
Counter :53866  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554