การติดต่อราชการฝ่ายรายได้

แบบฟอร์มเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย 

แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • แบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8)
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินหรืออัตราภาษีสำหรับที่ดินเปลี่ยนแปลง (ภ.บ.ท.8 ก.)
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • คำร้องขออนุญาตการต่างๆ
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • หนังสือมอบอำนาจ
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 •  
   
  สงวนลิขสิทธิ์ 2548 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  Counter :42715  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554