สำนักงานเขตสำนักงานเขตบางแค
1 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แยก 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0 2867 1988, 0 2454 5943, 0 2454 5927
โทรสาร 0 2454 5943
E-Mail : bkedo@bma.go.th, kate_bangkhae@yahoo.com
รายละเอียด อื่นๆ :
สำนักงานเขตบางแค
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0-2454-5686
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0-2454-5708
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0-2454-5689
ฝ่ายปกครอง 0-2454-5943
ฝ่ายทะเบียน 0-2454-5847
ฝ่ายโยธา 0-2454-5985
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2454-6001
ฝ่ายรายได้ 0-2454-5715
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2454-5808
ฝ่ายการศึกษา 0-2454-6022
ฝ่ายการคลัง 0-2454-5903
ฝ่ายเทศกิจ 0-2454-5801
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2454-5849
สัสดีเขต 0-2454-5747


 
 
สำนักงานเขตบางแค Tel:0 2867 1988, 0 2454 5943, 0 2454 5927 Email:bkedo@bma.go.th, kate_bangkhae@yahoo.com   
 
Counter :28323  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554