นายภิญโญ  ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการเขต

การศึกษา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต

ประวัติการทำงาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  ฝ่าย 1

การศึกษา
ศศ.บ.สาขารัฐศาสตร์

ประวัติการทำงาน
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตบางรัก
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตพระนคร

 

นายวิรัช  อินทรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย2

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา จากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
ปริญญาโท สาขาพลศึกษา จากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
-
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Counter :44119  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554