- ว่าง -
ผู้อำนวยการเขตหนองจอก
นายประเสริฐ ฉวีอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตหนองจอก 

การศึกษา
ศศ.บ.สาขารัฐศาสตร์

ประวัติการทำงาน
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตบางรัก
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตพระนคร


นายวิรัช อินทรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย2


การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา จากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
ปริญญาโท สาขาพลศึกษา จากมหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติการทำงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการศึกษา

เลขานุการสำนัก สำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
 
 
สำนักงานเขตหนองจอก Tel:0 2543 1143 , 0 2543 2373 Email:ncdo@hotmail.com
Counter :48795  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554