กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน  ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ชุดนอนอนุบาลและชุดพละด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  10  รายการ   ดังนี้
1.  ชุดลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3  จำนวน  1,588  ชุด  
2.  ชุดลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   จำนวน  1,692  ชุด 
3.  ชุดยุวกาชาดหญิง   (เตรียมยุวกาชาด)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2      จำนวน  1,298  ชุด 
4.  ชุดยุวกาชาดหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  จำนวน  2,108  ชุด
5.  ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  611  ชุด
6.  ชุดเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  490  ชุด
7.  ชุดนอนอนุบาล  จำนวน  2,753  ชุด
8.  ชุดพละระดับชั้นอนุบาล  จำนวน  105  ชุด
9.  ชุดพละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน  4,070  ชุด
10. ชุดพละระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  จำนวน  736  ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  *ดังต่อไปนี้
1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรุงเทพมหานคร   ตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง การพัสดุ  พ.ศ.  2538  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2548
5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานครและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
  กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่…2  เมษายน  2551ระหว่างเวลา…10.00…น.  ถึง…12.00.....น.  ณ  ..ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตหนองจอก……และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายทราบ  ภายในวันที่..3.  เมษายน  2551 เวลา 10.00 น.
  ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ..-…..บาท   ได้ที่…ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตหนองจอก …ระหว่างวันที่  24  มีนาคม  2551  ถึงวันที่  27  มีนาคม  2551  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  2543  1475 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
สำนักงานเขตหนองจอก Tel:0 2543 1143 , 0 2543 2373 Email:ncdo@hotmail.com
Counter :176868  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554