กรุงเทพมหานคร  มีความประสงค์จะประมูลซื้อหนังสือแบบเรียนและแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   จำนวน   48  รายการ   ดังนี้
1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย  ชั้น ป.1 เขียนโดย  อาจารย์อัชชา  แสงอัสนีย์ 1,983 เล่ม
2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  ชั้น ป.1 เขียนโดย  ผศ.เพ็ญจันทร์  สุนทราจารย์ 1,983 เล่ม
3. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า 1,983 เล่ม
4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.1   เขียนโดย  ผศ.  กวี  วรกวิน 1,983 เล่ม
5. Express  English  ชั้น  ป.1   เขียนโดย  รศ.พิตรวัลย์  โกวิทวที  1,983 เล่ม
6. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  ภาษาไทย ชั้น ป.1 เขียนโดย  อาจารย์อัชชา  แสงอัสนีย์  และคณะ 1,983 เล่ม
7. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.1เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า และคณะ 1,983 เล่ม
8. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.1  เขียนโดย  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1,983 เล่ม
9. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย ชั้น ป.2  เขียนโดย  อาจารย์อัชชา  แสงอัสนีย์ 1,739  เล่ม
10.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  ชั้น ป.2  เขียนโดย  ผศ.พรทิพย์  ยาวะประภาษ 1,739  เล่ม
11. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์ ชั้น  ป.2   เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า 1,739  เล่ม
12. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น  ป.2    เขียนโดย  ผศ.กวี  วรกวิน  1,739  เล่ม
13. Express  English  ชั้น  ป.2  เขียนโดย  รศ.พิตรวัลย์  โกวิทวที 1,739  เล่ม
14. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  ภาษาไทย ชั้น ป.2 เขียนโดย  ผศ.สมใจ  บุญอุรพิภิญโญ 1,739  เล่ม
15. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.2  เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า และคณะ 1,739  เล่ม
16. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.2 เขียนโดย  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1,739  เล่ม
17. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย ชั้น ป.3     เขียนโดย  อาจารย์อัชชา  แสงอัศนีย์ 1,628  เล่ม
18. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  ชั้น ป.3 เขียนโดย  รศ.ดร.ศิริพร  ทิพย์คง 1,628  เล่ม
19. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.3  เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า 1,628  เล่ม
20. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น  ป.3 เขียนโดย  ผศ.กวี  วรกวิน 1,628  เล่ม
21. Express  English   ชั้น  ป.3  เขียนโดย  รศ.พิตรวิทย์  โกวิทวที 1,628  เล่ม
22. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  ภาษาไทย ชั้น ป.3เขียนโดย  อาจารย์อัชชา  แสงอัสนีย์  และคณะ 1,628  เล่ม
23. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  วิทยาศาสตร์  ชั้น  ป.3    เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า  และคณะ 1,628  เล่ม
24. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.3 เขียนโดย  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1,628  เล่ม
25. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทยชั้น ป.4  เขียนโดย  อาจารย์อัชชา  แสงอัสนีย์  1,651  เล่ม
26. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  ชั้น ป.4  เขียนโดย  รศ.ดร.ดวงเดือน  อ่อนน่วม 1,651  เล่ม
27. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.4      เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า 1,651  เล่ม
28. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.4 เขียนโดย  ผศ.กวี  วรกวิน 1,651  เล่ม
29. Express  English   ชั้น ป.4  เขียนโดย  รศ.พิตรวัลย์  โกวิทวที 1,651  เล่ม
30. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  ภาษาไทย  ชั้น ป.4เขียนโดย  ผศ.นฤภร  รุจิเรข  และคณะ1,651  เล่ม
31. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.4เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า  และคณะ 1,651  เล่ม
32. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.4เขียนโดย  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1,651  เล่ม
33. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย  ชั้น ป.5    เขียนโดย  อาจารย์อัชชา  แสงอัสนีย์ 1,868  เล่ม
34. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  ชั้น  ป.5  เขียนโดย  รศ.สมจิต  ชีวปรีชา 1,868  เล่ม
35. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5  เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า 1,868  เล่ม
36. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.5 เขียนโดย  ผศ.กวี  วรกวิน 1,868  เล่ม
37. Express  English   ชั้น ป.5  เขียนโดย  รศ.พิตรวัลย์  โกวิทวที 1,868  เล่ม
38. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  ภาษาไทย ชั้น ป.5 เขียนโดย  ผศ.นฤภร  รุจิเรข  และคณะ 1,868  เล่ม
39. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.5 เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า และคณะ 1,868  เล่ม
40. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.5 เขียนโดย  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1,868  เล่ม
41.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาไทย  ชั้น ป.6    เขียนโดย  ผศ.นฤภร  รุจิเรข 1,923  เล่ม
42. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  คณิตศาสตร์  ชั้น ป.6  เขียนโดย  รศ.สมจิต  ชีวปรีชา 1,923  เล่ม
43. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6  เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า   1,923  เล่ม
44. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.6  เขียนโดย  ผศ.กวี  4วรกวิน 1,923  เล่ม
45. Express  English  ชั้น ป.6 เขียนโดย  รศ.พิตรวัลย์  โกวิทวที 1,923  เล่ม
46. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  ภาษาไทย ชั้น ป.6เขียนโดย  ผศ.นฤภร  รุจิเรข  และคณะ 1,923  เล่ม
47. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  วิทยาศาสตร์  ชั้น ป.6  เขียนโดย  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า  และคณะ 1,923  เล่ม
48. ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้น ป.6  เขียนโดย  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 1,923  เล่ม
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  *ดังต่อไปนี้
    1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
    2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
    3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพ มหานครและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
    5.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรุงเทพมหานคร  ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ  พ.ศ.  2538  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2548
    กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 22  เมษายน  2551ระหว่างเวลา 10.00  ถึง 12.00 น.  ณ  ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตหนองจอก .และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ  ภายในวันที่ 23  เมษายน  2551 เวลา  10.00  น.
    ผู้สนใจติดต่อขอรับ  /  ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  -  บาท   ได้ที่ฝ่ายการศึกษา  สำนักงานเขตหนองจอก  ระหว่างวันที่ 8  เมษายน  2551 ถึงวันที่ 11  เมษายน  2551 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  2543  1475  ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
สำนักงานเขตหนองจอก Tel:0 2543 1143 , 0 2543 2373 Email:ncdo@hotmail.com
Counter :181467  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554