นางลักขณา  ภักดีนฤนาถ
ผู้อำนวยการเขตบางพลัด

ประวัติการทำงาน
    อาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 7  โรงเรียนวัดอินทรวิหาร  สำนักงานเขตพระนคร
    รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนเบญจมบพิตร  สำนักงานเขตดุสิต
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7  ฝ่ายเลขานุการ  กองกลาง  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
    เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตคลองสาน
    เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตตลิ่งชัน
    ผู้อำนวยการต้น  กองการสังคีต  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
    ผู้อำนวยการสูง  ผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตบางพลัด

นางสไบทิพย์  เธียรวัฒนจินดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด

ประวัติการทำงาน
    เจ้าพนักงานปกครอง 6  หัวหน้างานทะเบียนราษฎร  ฝ่ายทะเบียน  เขตตลิ่งชัน
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตคลองสาน
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตหนองแขม
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตภาษีเจริญ
    เจ้าพนักงานปกครอง 8ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตภาษีเจริญ
    เจ้าพนักงานปกครอง 8ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตบางแค
    นักปกครองเขต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตบางพลัด

นายธนกร  ไชยศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด

ประวัติการทำงาน
    นิติกร 4  กองบังคับการเทศกิจ  สำนักเทศกิจ
    เจ้าพนักงานปกครอง 6  ฝ่ายทะเบียน  สำนักงานเขตบางขุนเทียน
    เจ้าพนักงานปกครอง 6  ฝ่ายเทศกิจ  สำนักงานเขตวัฒนา
    เจ้าพนักงานปกครอง 6  ฝ่ายเทศกิจ  สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตทุ่งครุ
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตบางแค
    เจ้าพนักงานปกครอง 8ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตบางแค
    เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตบางกอกน้อย
    นักปกครองเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางพลัด

นางสาวอรอนงค์  น้อยเสวก
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางทวีพร  โชตินุชิต
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายวินัย ระวังงาน
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นางมณีวรรณ  ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นายสุธี  อรรถกุลเรขา
หัวหน้าฝ่ายรายได้

นางอารมย์  สายทอง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายสมศักดิ์  เพ็ญโชติรส
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 
 
 
สำนักงานเขตบางพลัด Tel:0 2424 3777 Email: bangphlat@gmail.com   
 
Counter :57057  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554