นางลักขณา  ภักดีนฤนาถ
ผู้อำนวยการเขตบางพลัด

ประวัติการทำงาน
    อาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 7  โรงเรียนวัดอินทรวิหาร  สำนักงานเขตพระนคร
    รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  โรงเรียนเบญจมบพิตร  สำนักงานเขตดุสิต
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7  ฝ่ายเลขานุการ  กองกลาง  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
    เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตคลองสาน
    เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 8  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตตลิ่งชัน
    ผู้อำนวยการต้น  กองการสังคีต  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
    ผู้อำนวยการสูง  ผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตบางพลัด

นางสไบทิพย์  เธียรวัฒนจินดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด

ประวัติการทำงาน
    เจ้าพนักงานปกครอง 6  หัวหน้างานทะเบียนราษฎร  ฝ่ายทะเบียน  เขตตลิ่งชัน
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตคลองสาน
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตหนองแขม
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตภาษีเจริญ
    เจ้าพนักงานปกครอง 8ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตภาษีเจริญ
    เจ้าพนักงานปกครอง 8ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  เขตบางแค
    นักปกครองเขต  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  สำนักงานเขตบางพลัด

นายธนกร  ไชยศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด

ประวัติการทำงาน
    นิติกร 4  กองบังคับการเทศกิจ  สำนักเทศกิจ
    เจ้าพนักงานปกครอง 6  ฝ่ายทะเบียน  สำนักงานเขตบางขุนเทียน
    เจ้าพนักงานปกครอง 6  ฝ่ายเทศกิจ  สำนักงานเขตวัฒนา
    เจ้าพนักงานปกครอง 6  ฝ่ายเทศกิจ  สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตทุ่งครุ
    เจ้าพนักงานปกครอง 7  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตบางแค
    เจ้าพนักงานปกครอง 8ว  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตบางแค
    เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตบางกอกน้อย
    นักปกครองเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางพลัด

นางสาวอรอนงค์  น้อยเสวก
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางทวีพร  โชตินุชิต
หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายวินัย ระวังงาน
หัวหน้าฝ่ายโยธา

นางมณีวรรณ  ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นายสุธี  อรรถกุลเรขา
หัวหน้าฝ่ายรายได้

นางอารมย์  สายทอง
หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

นางฤทธิพร  ชัยสุรินทร์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นางภัทริน  เขมะสุนันท์
หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นายสมศักดิ์  เพ็ญโชติรส
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

 
 
 
สำนักงานเขตบางพลัด Tel:0 2424 3777 Email: bangphlat@gmail.com   
 
Counter :51641  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554