การจดทะเบียนพาณิชย์

พาณิชยกิจ ผู้ประกอบพาณิชยกิจ และการประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

1. ความหมายของ " พาณิชยกิจ "
           พาณิชยกิจ หมายถึง กิจการในทางอุตสาหกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม การบริการหรือกิจการอย่างอื่นที่เป็นการค้า
           พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 6 ให้ถือกิจการดังต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ ได้แก่
                1.1 การซื้อ การขาย การขายทอดตลาด การแลกเปลี่ยน
                1.2 การให้เช่า การให้เช่าซื้อ
                1.3 การเป็นนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่าง
                1.4 การขนส่ง
                1.5 การหัตถกรรม การอุตสาหกรรม
                1.6 การรับจ้างทำของ
                1.7 การให้กู้ยืมเงิน การรับจำนำ การรับจำนอง
                1.8 การคลังสินค้า
                1.9 การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การเครดิตฟองซิเอร์ การโพยก๊วน
                1.10 การรับประกันภัย
                1.11 กิจการอื่นซึ่งกำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
                        ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจเพิ่มเติม โดยมีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 กำหนดให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นพาณิชยกิจ
                        1.11.1 การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
                        1.11.2 การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
                        1.11.3 การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
                        1.11.4 การให้บริการตู้เพลง

2. พาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
              การประกอบพาณิชยกิจที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 มาตรา 7 ได้แก่
                2.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย (ยกเว้นตั้งแผงในศูนย์การค้า)
                2.2 พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
                2.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
                2.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
                2.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
                2.6 พาณิชยกิจซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ คือ พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 และกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่ พาณิชยกิจที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด เฉพาะการประกอบพาณิชยกิจตาม 3 ข้อ 3.1-3.5

3. การประกอบพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจดังต่อไปนี้ ในทุกท้องที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
                3.1 การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
                3.2 การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
                3.3 การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนี่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
                3.4 การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป (สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทำสวนยางซึ่งนำน้ำยางที่กรีดได้จากสวนยางของตนเอง มาทำเป็นยางแผ่น ยากดอก หรือยางรมควันออกขาย ในขณะนี้ได้รับการผ่อนผันจะไม่จดทะเบียนพาณิชย์ก็ได้)
                3.5 การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม
                3.6 การขายหรือให้เช่าแผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
                3.7 การขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
                3.8 การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                3.9 การบริการอินเตอร์เน็ต
                3.10 การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
                3.11 การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                3.12 การผลิต รับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
                3.13 การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
                3.14 การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
                3.15 การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์
                3.16 การให้บริการตู้เพลง
                3.17 โรงงานแปรสภาพ แกะสลักและการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
                ในกรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจตาม 3.1-3.5 เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากประกอบพาณิชยกิจตาม 3.6-3.17 จะไม่ได้รับการยกเว้นและต้องจดทะเบียนพาณิชย์เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา

4. ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
                 ผู้ประกอบพาณิชยกิจ หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งประกอบพาณิชยกิจเป็นอาชีพปกติ และให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด กรรมการ หรือผู้จัดการด้วย จากนิยามดังกล่าว จึงอาจจำแนกผู้ประกอบพาณิชยกิจได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้
                 4.1 กิจการค้าที่คนเดียวเป็นเจ้าของ ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ เจ้าของในกรณีมีการตั้งผู้จัดการดำเนินกิจการแทน ผู้ประกอบพาณิชยกิจให้หมายความรวมถึง ผู้จัดการด้วย
                 4.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ผู้ประกอบพาณิชยกิจคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนั้นทุกคน ในกรณีมีการตั้งผู้จัดการดำเนินการแทนผู้ประกอบพาณิชยกิจให้หมายความรวมถึง ผู้จัดการด้วย
                 4.3 กิจการร่วมค้าหรือคณะบุคคล ซึ่งถือเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนมีลักษณะอย่างเดียวกับข้อ 4.2
                 4.4 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคล ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด แล้วแต่กรณีด้วย
                 4.5 บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคล ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด และรวมถึงกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณีด้วย
                 4.6 นิติบุคคลต่างประเทศที่เปิดสำนักงานสาขาประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย และแต่งตั้งผู้จัดการดำเนินงานในสำนักงานสาขา ผู้ประกอบพาณิชยกิจ คือ นิติบุคคลต่างประเทศ กรรมการหรือผู้จัดการสาขาในประเทศไทย
                 4.7 นิติบุคคลประเภทอื่น
                  เหตุที่กฏหมายกำหนดผู้ประกอบพาณิชยกิจในกิจการใดกิจการหนึ่งหลายคน เพื่อกำหนดตัวบุคคลที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบจดทะเบียนพาณิชย์และปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
                  ในการจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลจะเป็นผู้จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจทุกคนมาจดทะเบียนพาณิชย์

เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน

1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ
2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(ถ้ามี)
5. กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการดังกล่าว
   5.1 หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านและสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
   5.2 กรณีเช่าสถานที่
          (1) ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา
                 - สำเนาทะเบียนบ้านของเลขที่ตั้งสถานประกอบการ
                 - สำเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                 - สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า
          (2) ผู้ให้เช่ามีสถานะเป็นบริษัท
                 - สำเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                 - หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
                 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
          (3) กรณีการซื้ออาคารชุด/ห้องชุด
6. กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ให้แนบเอกสารของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง


ค่าธรรมเนียม

- จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ฉบับละ 50 บาท
- จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ฉบับละ 20 บาท
- จดทะเบียนยกเลิก ฉบับละ 20 บาท
- ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
- ตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท
- คัดสำเนาและรับรองสำเนา ฉบับละ 30 บาทการจดทะเบียนพาณิชย์ ประเภทพาณิชยกิจพิเศษ จำนวน 12 พาณิชยกิจ
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • เอกสารประกอบ การจดทะเบียนพาณิชย์พิเศษ สามารถ download ได้

  เอกสารแนบ แบบ ทพ.
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบการค้า
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • บันทึกถ้อยคำ
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  Counter :146773  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554