ภารกิจของฝ่ายรายได้
          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้
รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่
ผู้ค้างภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติ
การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  สามารถ Download  แบบฟอร์มภาษีโรงเรียนและที่ดิน หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

ให้เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแจ้งรายการ
เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเขต ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ตั้งอย
ู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ขอค่ารายปี

ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่า
ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่ มีเหตุอันสมควรที่ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า
ค่าเช่านั้นมิใช้จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากแจ้งของทรัพย์สิน
ดำเนินการเอง หรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจประเมินค่ารายปีได้ โดยคำนึงถึงลักษณะทรัพย์สินขนาด พื้นที่ ทำเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้น ได้รับประโยชน์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)

โฉนดที่ดิน ที่ปลูกสร้างโรงเรือน
หนังสือสัญญาซื้อขาย , ให้เช่า ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร
ใบให้เลขหมายประจำบ้าน
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษี
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขทะเบียนการค้า
หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองจดทะเบียน ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์
สำเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ. 01 ,ภ.พ. 09, ภ.พ. 20
ใบอนุญาตตั้งและ / หรือประกอบกิจการโรงงาน
ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร
ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า
สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี

      หมายเหตุ  ให้ผู้รับประเมิน หรือเจ้าของโรงเรือน ถ่ายสำเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับทุกฉบับ
มาขอรับแบบยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

       

ภาษีป้าย
 

สามารถ Download  แบบฟอร์มภาษีป้าย หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

ภาษีป้าย : อัตราค่าภาษี คำนวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร ตามประเภทป้าย ดังนี้

ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีแต่อักษรไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือปนกับเครื่องหมายอื่นทั้งหมด
คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 3 เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือเป็นป้านที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษร
ต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

หมายเหตุ ป้ายทุกป้ายที่คำนวณค่าภาษีแล้วมีค่าภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีอย่างต่ำป้ายละ 200 บาท

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย

เจ้าของป้ายซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค่าหรือประกอบกิจการอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณา
ไว้ที่วัตถุใด ๆ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ ก็ตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย

กรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

การยื่นแบบ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกะปิ ดังนี
• กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายประจำปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน
• หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี


เอกสารประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

• ใบอนุญาตติดตั้งป้าย , ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย
• รูปถ่ายป้าย , วัดขนาดความกว้าง x ยาว
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล)
• กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น
ภ.พ. 01 , ภ.พง 09, ภ.พ. 20
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย
(ถ้ามี)

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของป้าย
• สำเนาใบเสร็จของสรรพกร ในกรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล
หมายเหตุ  มาขอรับแบบยื่นภาษีป้ายได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

ภาษีบำรุงท้องที่
 

สามารถ Download  แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่ หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2549 ต้องยื่นแบบเพื่อประเมินใหม่ ภาษีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549

สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารทุกหน้า)
หนังสือสัญญาซื้อขาย ในกรณีที่ขายที่ดินไปบางส่วนหรือทั้งหมด
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
สำนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถมายื่นแบบด้วยตนเอง

กรณีเป็นรายเก่าที่เคยยื่นเสียภาษีแล้ว ให้นำใบเสร็จชำระเงินปีเก่ามาแสดงด้วย
หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
                  

 
 
 
 
        มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้
รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่
ผู้ค้างภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติ
การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  สามารถ Download  แบบฟอร์มภาษีโรงเรียนและที่ดิน หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

ให้เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแจ้งรายการ
เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเขต ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ตั้งอย
ู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ขอค่ารายปี

ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่า
ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่ มีเหตุอันสมควรที่ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า
ค่าเช่านั้นมิใช้จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากแจ้งของทรัพย์สิน
ดำเนินการเอง หรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจประเมินค่ารายปีได้ โดยคำนึงถึงลักษณะทรัพย์สินขนาด พื้นที่ ทำเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้น ได้รับประโยชน์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)

โฉนดที่ดิน ที่ปลูกสร้างโรงเรือน
หนังสือสัญญาซื้อขาย , ให้เช่า ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร
ใบให้เลขหมายประจำบ้าน
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษี
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขทะเบียนการค้า
หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองจดทะเบียน ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์
สำเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ. 01 ,ภ.พ. 09, ภ.พ. 20
ใบอนุญาตตั้งและ / หรือประกอบกิจการโรงงาน
ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร
ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า
สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี

      หมายเหตุ  ให้ผู้รับประเมิน หรือเจ้าของโรงเรือน ถ่ายสำเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับทุกฉบับ
มาขอรับแบบยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

       

ภาษีป้าย
 

สามารถ Download  แบบฟอร์มภาษีป้าย หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

ภาษีป้าย : อัตราค่าภาษี คำนวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร ตามประเภทป้าย ดังนี้

ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีแต่อักษรไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือปนกับเครื่องหมายอื่นทั้งหมด
คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 3 เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือเป็นป้านที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษร
ต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

หมายเหตุ ป้ายทุกป้ายที่คำนวณค่าภาษีแล้วมีค่าภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีอย่างต่ำป้ายละ 200 บาท

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย

เจ้าของป้ายซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค่าหรือประกอบกิจการอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณา
ไว้ที่วัตถุใด ๆ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ ก็ตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย

กรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

การยื่นแบบ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกะปิ ดังนี
• กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายประจำปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน
• หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี


เอกสารประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

• ใบอนุญาตติดตั้งป้าย , ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย
• รูปถ่ายป้าย , วัดขนาดความกว้าง x ยาว
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล)
• กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น
ภ.พ. 01 , ภ.พง 09, ภ.พ. 20
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย
(ถ้ามี)

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของป้าย
• สำเนาใบเสร็จของสรรพกร ในกรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล
หมายเหตุ  มาขอรับแบบยื่นภาษีป้ายได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

ภาษีบำรุงท้องที่
 

สามารถ Download  แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่ หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2549 ต้องยื่นแบบเพื่อประเมินใหม่ ภาษีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549

สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารทุกหน้า)
หนังสือสัญญาซื้อขาย ในกรณีที่ขายที่ดินไปบางส่วนหรือทั้งหมด
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
สำนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถมายื่นแบบด้วยตนเอง

กรณีเป็นรายเก่าที่เคยยื่นเสียภาษีแล้ว ให้นำใบเสร็จชำระเงินปีเก่ามาแสดงด้วย
หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
                  

          มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่นๆ ตามที่ได้
รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์ผู้ค้างชำระภาษีที่อยู่ในพื้นที่เขต การดำเนินคดีแก่
ผู้ค้างภาษี การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ การจัดทำสถิติ
การจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  สามารถ Download  แบบฟอร์มภาษีโรงเรียนและที่ดิน หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

ให้เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแจ้งรายการ
เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเขต ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ตั้งอย
ู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ขอค่ารายปี

ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่า
ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่ มีเหตุอันสมควรที่ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า
ค่าเช่านั้นมิใช้จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากแจ้งของทรัพย์สิน
ดำเนินการเอง หรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจประเมินค่ารายปีได้ โดยคำนึงถึงลักษณะทรัพย์สินขนาด พื้นที่ ทำเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้น ได้รับประโยชน์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)

โฉนดที่ดิน ที่ปลูกสร้างโรงเรือน
หนังสือสัญญาซื้อขาย , ให้เช่า ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร
ใบให้เลขหมายประจำบ้าน
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษี
บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขทะเบียนการค้า
หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองจดทะเบียน ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์
สำเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ. 01 ,ภ.พ. 09, ภ.พ. 20
ใบอนุญาตตั้งและ / หรือประกอบกิจการโรงงาน
ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร
ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า
สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี
หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี

      หมายเหตุ  ให้ผู้รับประเมิน หรือเจ้าของโรงเรือน ถ่ายสำเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับทุกฉบับ
มาขอรับแบบยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

       

ภาษีป้าย
 

สามารถ Download  แบบฟอร์มภาษีป้าย หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

ภาษีป้าย : อัตราค่าภาษี คำนวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร ตามประเภทป้าย ดังนี้

ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีแต่อักษรไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือปนกับเครื่องหมายอื่นทั้งหมด
คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 3 เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือเป็นป้านที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษร
ต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

หมายเหตุ ป้ายทุกป้ายที่คำนวณค่าภาษีแล้วมีค่าภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีอย่างต่ำป้ายละ 200 บาท

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย

เจ้าของป้ายซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค่าหรือประกอบกิจการอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณา
ไว้ที่วัตถุใด ๆ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ ก็ตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย

กรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

การยื่นแบบ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกะปิ ดังนี
• กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
• กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายประจำปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน
• หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี


เอกสารประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

• ใบอนุญาตติดตั้งป้าย , ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย
• รูปถ่ายป้าย , วัดขนาดความกว้าง x ยาว
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล)
• กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น
ภ.พ. 01 , ภ.พง 09, ภ.พ. 20
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย
(ถ้ามี)

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของป้าย
• สำเนาใบเสร็จของสรรพกร ในกรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล
หมายเหตุ  มาขอรับแบบยื่นภาษีป้ายได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

ภาษีบำรุงท้องที่
 

สามารถ Download  แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่ หรือ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ที่นี่

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี พ.ศ. 2549 ต้องยื่นแบบเพื่อประเมินใหม่ ภาษีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2549

สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารทุกหน้า)
หนังสือสัญญาซื้อขาย ในกรณีที่ขายที่ดินไปบางส่วนหรือทั้งหมด
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
สำนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถมายื่นแบบด้วยตนเอง

กรณีเป็นรายเก่าที่เคยยื่นเสียภาษีแล้ว ให้นำใบเสร็จชำระเงินปีเก่ามาแสดงด้วย
หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 
                  

 
  -->
 
สำนักงานเขตบางขุนเทียน Tel:02-4160034, 02-4150156 Email:bktdo@bma.go.th,bktdo00@yahoo.com
Counter :47091  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554