สำนักงานเขตบางซื่อ
99 ซอยกานต์ประภา ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2586-9977
โทรสาร 0-2586-9971
E-Mail : cknjanap@bangkok.go.th
รายละเอียด อื่นๆ :

สำนักงานเขตบางซื่อ
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์

ผู้อำนวยการเขต
นายอิราเมศร  คชานุกูลย์

0-2586-9979

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1
นายวุฒิชัย บุญสิทธิ์

0-2585-9613

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2
นางสาวปราณี รุ่งเรืองฤทธิ์

0-2586-9980

ฝ่ายปกครอง

0-2910-5406

ฝ่ายทะเบียน
นางนวพร กลิ่นบัวแก้ว

0-2586-0302

ฝ่ายโยธา
นายสมพงษ์  คารมปราชญ์

0-2586-9973

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
นายปัญญา อรรถานิธี

0-2586-9982

ฝ่ายรายได้
นายณัฐวุธ วงศาโรจน์

0-2585-5960

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
นางพัชราภรณ์  เกตุอร่าม

0-2585-9974

ฝ่ายการศึกษา
นายนพดล  วรวิชา

0-2586-9983

ฝ่ายการคลัง
นางสุพิชฌาย์ ขนอม

0-2910-4347

ฝ่ายเทศกิจ
นายศิริพงษ์ เกษมสุวรรณ

0-2586-9983

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
นายชูชาติ ปุษยะนาวิน

0-2586-9978

สัสดีเขตบางซื่อ
 
พันโทสุพจน์ เปี่ยมวิริยวงศ์

0-2586-9977
 ต่อ 6038แผนที่สำนักงานเขตบางซื่อ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


สงวนลิขสิทธิ์ 2548 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Counter :37512  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554