การแจ้งเกิด  
     -  หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
      -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
      -  บัตรประจำตัวประชาชนบิดา - มารดา, สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ถ้ามี)

การแจ้งตาย 
    
 -  หนังสือรับรองการตาย หรือใบแจ้งการตาย (ถ้ามี)
      -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
      -  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ตาย หรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้ตาย (ถ้ามี)

การแจ้งย้ายที่อยู่ (กรณีปกติ)
    
 -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าบ้านรับรอง
      -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่
      -  หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน
      -  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ตอนที่ 1, 2 กรณีย้ายเข้า)

การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ 
    
 -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าบ้านรับรอง
      -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้งย้ายที่อยู่
      -  หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน

การคัดสำเนาทะเบียนบ้าน 
    
 -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
      -  หนังสือมอบหมายกรณีเจ้าตัวไม่มาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรฯ ผู้มอบหมาย

การคัดสำเนาสูติบัตร
 
     -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
      -  หนังสือมอบหมายกรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรฯ ผู้มอบหมาย
      -  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุลฯ 

การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนบ้าน
    
 -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้อง
      -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      -  เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สูติบัตร มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล
      -  พยานบุคคลที่เชื่อถือได้ 2 คน (กรณีที่ต้องใช้พยานบุคคล)

การขอหมายเลขประจำบ้าน
     
-  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
      -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      -  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและแบบแปลนการก่อสร้าง

การแจ้งรื้อบ้าน 
    
 -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
      -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบ้บเจ้าบ้าน

การแจ้งย้ายเข้า (บุคคลต่างด้าวสัญญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา)  
    
 -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
      -  แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
      -  โควต้าแรงงาน
      -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
      -  หนังสือมอบหมาย กรณีเจ้าบ้านไม่มาแจ้งย้ายด้วยตนเอง
      -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบ
      -  ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร. 07) ตอนที่ 1 และ 2

การแจ้งย้ายออก (บุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา)
    
 -  แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
      -  โควต้าแรงงาน
      -  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
      -  ทะเบียนการยกเลิกกาทำงานกับนายจ้างเดิม (ท.ต.10) 


     

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
Counter :19021  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554