ผอ.เขตเดินตรวจพื้นที่บริเวณเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ นมัสการพระคุณเจ้าวัสต่าง ๆ อาทิ วัดปทุมคงคา วัดชัยชนะสงคราม ฯลฯ
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีแห่ลอยกระทงสะเดาะห์เคราะห์เทศกาลงานเจเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
แจกทานประจำวันเทศกาลงานเจเยาวราชประจำปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์มารับตำแหน่งใหม่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 
  อ่านต่อ>>
   
งานประเพณีแห่ลอยกระทงสะเดาะห์เคราะห์เทศกาลงานเจเยาวราช
 
  อ่านต่อ>>
   
งานประเพณีเทศกาลงานเจเยาวราชประจำปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย.๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และลูกจ้างเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมเตรียมจัดทำหนังสือถวายสมเด็จพระเทพ ฯ ในเทศกาลตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่๓๕/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
เดินตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช
 
  อ่านต่อ>>
   
การแถลงข่าวจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การจัดงานการประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การจัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ของเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
ตรวจพื้นที่น้ำท่วมริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
คณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
กลุ่มกรุงเทพกลางจัดกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ถวายองค์ราชัน ๘๗ พรรษา
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการสาธารณภัย การป้องกันภัยและการก่อการร้ายร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
การคัดเลือก "องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม" เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลงานเจเยาวราช ปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมงานจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมือง
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๘ และคณะทำงานติดตามตัวชี้วัด ปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ออกเดินรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลาย
 
  อ่านต่อ>>
   
อบรมวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะเพื่อจัดทำใบขับขี่สาธารณะ
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมกรรมการชุมชน เขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มกรุงเทพกลางเก็บวัชพืชและเปิดทางน้ำไหล
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การร่วมการจัดงานกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๓๓๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ
 
  อ่านต่อ>>
   
โครงการอีเอ็มบอลร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๓๐ /๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราินี
 
  อ่านต่อ>>
   
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันสาร์ทจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่มวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีทำบุญงานเจกระจาดศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง
 
  อ่านต่อ>>
   
เทศกาลเทกระจาดโรงเจบุญสมาคม
 
  อ่านต่อ>>
   
การอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
 
  อ่านต่อ>>
   
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมสภาเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อรับทราบปัญหาเรื่องร้องทุกข์
 
  อ่านต่อ>>
   
ผู้บริหารเขตร่วมงานแถลงข่าวประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมประจำสัปดาห์ของผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การเดินตรวจพื้นทีี่ประจำสัปดาห์ของเขตสัมพันธวงศ์มิตรภาพไทย-จีน และถนนตรีมิตร
 
  อ่านต่อ>>
   
ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม สะพานนี้จงสวัสดี เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่รกรุงรัง
 
  อ่านต่อ>>
   
ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่และแมลงพาหะนำโรค บริเวณชุมชนตรอกโพธิ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
  อ่านต่อ>>
   
ตั้งจุดตรวจร่วมความมั่นคงและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมตรวจสอบจุดตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
รับการตรวจประเมินผลตัวชี้วัดการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 4
 
  อ่านต่อ>>
   
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย ไร้ยาเสพติด ปีงบประมาณ 2557
 
  อ่านต่อ>>
   
ปฏิบัติการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝน
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมสภาเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ 7/2557
 
  อ่านต่อ>>
   
กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามฯ
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมการติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
เชิญร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
คืนความสุขสู่ประชาชน "ทำบุญ ร่วมกัน สมานฉันท์" สัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ จัดอบรมโครงกาพาหะนำโรค
 
  อ่านต่อ>>
   
การเดินตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์
 
  อ่านต่อ>>
   
การอบรมผู้ประกอบการสัมผัสอาหารริมบาทวิถีเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพ ฯ เอาชนะยาเสพติดเฉลิมฉลองท ๑๒ ปี TO BER NUMBER ONE
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้ง ๒๒/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารสาธารณะตามหลักการ
 
  อ่านต่อ>>
   
การเข้าตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ประชุมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
 
  อ่านต่อ>>
   
เดินตรวจพื้นที่ ประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์ ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การตรวจประเมินผลการให้บริการด้านการปกครองและทะเบียน
 
  อ่านต่อ>>
   
การฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมข้าราชการลูกจ้างเขตวาระพิเศษแนวนโยบาย คสช.และตั้งศูนย์ปรองดอง
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมสภาเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมประธานชุมชนเพื่อทราบนโยบาย คสช.และตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
 
  อ่านต่อ>>
   
เดินตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์ ในพื้นที่เขต
 
  อ่านต่อ>>
   
ฝ่ายปกครองจัดเจ้าหน้าทีไปดูงานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ( ๕ ส)
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
เจ้าหนส้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๓ ไมตรีวานิช ตรวจสุขภาพข้าราชการและลูกจ้างเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
โครงการอบรม พนักงานสถานประกอบการปลอดภัยไร้ยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาของเขตสัมพันธวงศ์ที่วัดปทุมคงคา
 
  อ่านต่อ>>
   
โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านต่อ>>
   
เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.ก.มาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานเขตและกรอบอัตรากำลัง
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
โครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว
 
  อ่านต่อ>>
   
การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกามาประดิษฐานที่วัดสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การเลือกตั้ง อ.ก.ก.ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
 
  อ่านต่อ>>
   
การจัดกิจกรรมจักสานกระเป๋า ตระกร้า เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
จัดงานเทศกาลสงกรานต์บริเวณชุมชนโปลิศสภา เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การนำหีบเลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งมานับคะแนนรวมกันในวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อนำมาให้สำนักงานเขตตรวจสอบก่อนที่จะให่้สำนักงานเขตตรวจสอบและประกาศผลคะแนนผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้ง
 
  อ่านต่อ>>
   
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครมาตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 
  อ่านต่อ>>
   
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) วันที่ ๓๐ มี.ค.๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมผู้ปฏิบัติการก่อนวันเลือกตั้ง และตรวจนับเอกสารและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 
  อ่านต่อ>>
   
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัยมาตรวจคุณภาพอากาศในอาคารสาธารณะ
 
  อ่านต่อ>>
   
กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ปิดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งกลาง
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการจัดหน่วยเลือกตั้งกลางในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสูประชาคมอาเซียน
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การเข้าค่ายฝึกทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน
 
  อ่านต่อ>>
   
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบส่วนให้บริการ
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ และผู้บริหารสถานศึกษา
 
  อ่านต่อ>>
   
รองปลัด กทม.มอบรางวัลและของที่ระลึกตามโครงการเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานและผู้ประสานงานด้านการบริหารความเสี่ยง
 
  อ่านต่อ>>
   
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเสริมสร้างทักษะด้านการจัดการแบบบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
  อ่านต่อ>>
   
กราบนมัสการเคารพงานศพรองเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะอนุกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๕
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมเกี่ยวกับยุทธสาสตร์ตัวชี้วัดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านตัวชี้วัด
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ๑๔ ก.พ.๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ๑๔ ก.พ.๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
การกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเยาวราช
 
  อ่านต่อ>>
   
ผว.กทม.และคณะผู้บริหาร กทม.พร้อมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมการตรวจป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
การตรวจเส้นทางเสด็จของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในงานตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมสภาเขตสัมพันธวงศ์ (สข.)
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล บาสเกตบอล หมากรุกและหมากฮอส
 
  อ่านต่อ>>
   
80 ปี คืนสู่เหย้าชาวจักรวรรดิ
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีมอบจี้ทองคำแก่ผู้โชคดีที่จับรางวัลในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมเส้นทางรับเสด็จฯ งานตรุษจีนเยาวราช ปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
ฉลองปีใหม่แก่ข่้าราชการลูกจ้างฝ่ายปกครอง เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
โรงเรียนกุหลาบวิทยาขออนุญาตนำนักเรียนร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาส
 
  อ่านต่อ>>
   
ปลัดกรุงเทพมหานครอวยพรปีใหม่แก่ ผอ.เขต และคณะผู้บริหารเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
มหานครแห่งความปลอดภัยมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯเอาชนะยาเสพติด
 
  อ่านต่อ>>
   
โปรดเกล้าสมณศักดิ์พระราชาคณะพระสงฆ์เป็นเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฎหรือรองพระราชาคณะ
 
  อ่านต่อ>>
   
วัดจักรวรรดิจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีถวายสัตย์ปฎิญญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังแผ่นดิน
 
  อ่านต่อ>>
   
ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ของเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
กิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ๘๖ พรรษา ถวายองค์ราชันย์
 
  อ่านต่อ>>
   
รายงานการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตตรวจให้คำแนะนำการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมข้าราชการและลูกจ้างของสสำนักงานเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมตัวชี้วัดในการจัดทำการประเมินผลการปฎิบัติราชการ
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรไปสู่การปฏิบัติจากคณะดูงานในประเทศญุี่ปุ่น
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การจัดกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ๘๖ พรรษา ถวายองค์ราชัน
 
  อ่านต่อ>>
   
คณะอนุกดรรมการโยธาและผังเมืองมาประชุมทีี่สำนักงานเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
สัปดาห์ฆ่ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านต่อ>>
   
ตรวจท่าเทียบเรือโป๊ะรับน้ำหรักที่ท่าน้ำสวัสดี เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตนำคณะผู้บริหารเขตร่วมนมัสการสักการะเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะกรรมการตัวชี้วัดเพื่อจัดทำตัวชี้วัดแบบใหม่
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมสภาเขตสัมพันธวงศฺ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมดำเนินการถนนเมืองสวรรค์ถวายองค์ราชัน ๘๖ พรรษา
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดใหม่ประจำปี ๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตประชุมผู้บริหารเขต ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตตรวจพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำสัปดาห์
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีเปิดป้ายอาคารพระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สปปญโญ ป.ธ.๙)
 
  อ่านต่อ>>
   
lสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 
  อ่านต่อ>>
   
ผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การติดตั้งป้ายถวายอภิสัมมานสักการะ แด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช
 
  อ่านต่อ>>
   
การตรวจพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การเลือกตั้งเป็น อ.ก.ก.สามัญ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญแทนตำแหน่งที่ว่าง
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน การป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
ผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ออกตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ของเดือนตุลาคม
 
  อ่านต่อ>>
   
วันทิ้งกระจาด และแจกทานวันงานเทศกาลงานเจเยาวราชประจำปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีแห่กระทงเจเพื่อนำไปลอยสะเดาะหฺ์เคราะห์และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ดวงวิญญาณ
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีเปิดงานเทศกาลงานเจเยาวราชประจำปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีแห่ผงธูปศักดิ์สิทธิ์ ๒๒ ศาลเจ้าและเทพเจ้ามาประดิษฐานที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผว.กทม.ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
 
  อ่านต่อ>>
   
การเดินตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตตรวจจุดน้ำท่วมบริเวณซอยหลังวัดปทุมคงคาและชุมชนตลาดน้อย
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราชประจำปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำFood Street OF Asia ที่ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำFood Street OF Asia ที่ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศฺ์ประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ครั้งที่๓๕/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดพิธีเปิดงานสืบสานตำนานวันไหว้พระจันทร์
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุม และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์จัดประชุมผู้บริหารเขตครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์เดินตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ ของเดือนกันยายน
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมสภาเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เดือนกันยายน
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การมาตรวจประเมินผลการจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินผลและหลักเกณฑ์การจัดอันดับมาตรฐานสำนักงานเขตมาตรวจประเมินฝ่ายทะเบียนและฝ่ายปกครอง
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมการจัดงานเทศกาลงานเจเยาวราช ปี ๕๖ อิ่มบุญ รวมใจ ถวายองค์ราชัน องค์ราชินี
 
  อ่านต่อ>>
   
การเสวนาองค์ความรู้องค์ความรู้ (KM) เรียนรู้ข้ามหน่วยงาน
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานประชาคมเอดส์
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๒๙/ก๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ ๑๗ (อปพร.)
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมติดตามนโยบายผู้ว่าราการกรุงเทพมหานครเพื่อรายงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครา
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์เดินตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ ตามแผนการตรวจพื้นที่
 
  อ่านต่อ>>
   
๘๐ ปี สามปลื้มมินิมาราธอน การจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดประชุมข้าราชการครูเพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖ และประชุมข้าราชการใสสะอาด
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดการประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๖/๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
เปิดทางน้ำไหลที่สำนักงานเขตราชเทวี บริเวณริมทางรถไฟหลังโรงเรียนสันติราษฎร์วทยาลัย
 
  อ่านต่อ>>
   
การเปิดทางน้ำไหลของเขตสัมพันธวงศ์ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ
 
  อ่านต่อ>>
   
โครงการตจรวจสอบเฝ้าระวังสารเสพติดในสถานประกอบการพนักงานโรงแรมแกรนด์ไชน่า
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ตรวจร้านเกมส์
 
  อ่านต่อ>>
   
การตรวจหาสารเสพติดร้านเท็กซัสคาเฟ่ และเท็กซัสอาบอบนวด
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมระบบบริหารการจัดการพลังงาน (BEMS)
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมเจ้าท่าครบ ๑๕๔ ปี
 
  อ่านต่อ>>
   
ตรวจพื้นที่ตามแผนการปฏิบัติงานสำนักงานเขต ประจำสัปดาห์
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมกรรมการชุมชนครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ตักบาตรวันพระราชสมภพพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ๖๑ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด กทม.
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การตรวจหาสารปนเปื้อนในโรงอาหารของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาทีี่วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การแห่เทียนพรรษาจากโรงเรียนวัดปทุมคงคา วัดสัมพันธวงศ์ไปถวายยังวัดไตรมิตร
 
  อ่านต่อ>>
   
การเปิดมุมองค์ความรู้ของหน่วยงาน (Km) เพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างศึกษาแหล่งเรียนรู้
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตร่วมกิจกรรมแ่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดจักรวรรดิ
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
การจัดมุมหนังสือเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกทม.กอ่านกันสนั่นเมือง
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์์ ครั้งที่ ๒๔ ก.ค.๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีเสด็จทรางถวายเทียนพรรษา วัดกุศลสมาคร เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ ๗ ที่เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ร่วมทำบุญครบรอบ ๑๒๓ ปี สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ
 
  อ่านต่อ>>
   
การทำบุญครบรอบ ๑๒๓ ปี สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๒
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการจราจร การเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขต
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์จัดโครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์ จัดอบรมโครงการเยาวชนรวมใจต้านภัยเอดส์
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไอซ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์จัดโครงการควบคุม กำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 
  อ่านต่อ>>
   
งานแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดโลกานุเคราะห์
 
  อ่านต่อ>>
   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประชุมคณะกรรมการโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น
 
  อ่านต่อ>>
   
ผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ตรวจพื้นที่บริเวณท่าน้ำจักรวรรดิ
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์พัฒนาทำความสะอาดถนนเยาวราชเพื่อให้ทางเท้าสะอาดเนื่องจากหยุดขายวันจันทร์
 
  อ่านต่อ>>
   
สัมพันธวงศ์พัฒนาทำความสะอาดโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น
 
  อ่านต่อ>>
   
ฝ่ายปกครองร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) ณ บริเวณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรวิหาร
 
  อ่านต่อ>>
   
การตรวจกิจกรรม ๕ ส. ของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยฝ่ายปกครอง จัดการประชุมศูนย์เอาชนะยาเสพติด เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกิจกรรมกลุ่มเขตกรุงเทพกลางเก็บยาง ปลอดยุง ปลอดโรค
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บยาง ปลอดยุง ปลอดโรค
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขต และผู้บริหารเขตตรวจพื้นที่เขตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ค้าหยุดขายวันจันทร์
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
 
  อ่านต่อ>>
   
การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมครั้งที่ ๕ วันพุธ ที่ ๒๒ พ.ค.๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ เปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขต พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่เขตก่อนเปิดภาคเรียน
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมคณะทำงานติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
ประชุมกองบรรณาธิการจัดพิมพ์หนังสือสัมพันธวงศ์สาร ปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมติดตามเรื่องร้องเรียนของสมาชิกสภาเขต เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตเปิดงานตลาดริมน้ำกลางเมืองรำลึกอดีตย้อนวันวานกับร้านโชวห่วย
 
  อ่านต่อ>>
   
การอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การอบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะอนุกรรมการกิจการสภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ ๕
 
  อ่านต่อ>>
   
การแข่งขันกีฬาสี่เส่้าชาวสัมพันธวงศ์ ครั้งที่ ๖ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ โรงพายาบาลศิริราช
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดงานประเพณีสงกรานต์ที่วัดไตรมิตรวิทยารามฯ
 
  อ่านต่อ>>
   
ชุมชนโปลิศสภาจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
 
  อ่านต่อ>>
   
การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารกรุงเทพมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก "สัปดาห์ฆ่ายุงลายเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ตรวจพื้นที่บริเวณถนนมหาจักร ตลอดแนว
 
  อ่านต่อ>>
   
โครงการปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน ที่เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
การพัฒนาองค์การที่โรงแรมแก่งกระจานคันทรี่คลับแอนด์สปา จ.เพชรบุรี
 
  อ่านต่อ>>
   
นิทรรศการวิชาการ-2555 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
   
นิทรรศการวิชาการเตรือข่ายปทุมวัน-สัมพันธวงศ์ โรงเรียนวัดดวงแข
 
  อ่านต่อ>>
   
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีมอบทองคำแกผู้ได้รับรางวัลชิงโชคงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์และคณะผู้บริหารออกตรวจบริเวณชุมชนโปลิศสภาที่ถูกเพลิงไหม้เพื่อปรับปรุงพัฒนาทำเป็นสวนหย่อม
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันอาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
เจ้าหน้าที่เขตสัมพันธวงศ์นำ ผอ.ปน.กปน.และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปส่งยังหย่วยเลือกตั้ง
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดอบรม ผอปน. กปน และรับเอกสารสิ่งพิมพ์นับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งเพื่อเตรียมเลือกตั้งผว.กทม.ในวันพรุ่งนี้ อาทิตย์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เป็นประธานเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทย
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้าย
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
 
  อ่านต่อ>>
   
การเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปเลือกตั้งผู้ว่า ฯ
 
  อ่านต่อ>>
   
การอบรมผอ.ปน.กปน.และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
 
  อ่านต่อ>>
   
พิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธบาทประจำปี ๒๕๕๖ วัดจักรวรรดิราชาวาส
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัด ๒.๑ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์เปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
  อ่านต่อ>>
   
ปลัด กทม.และ คณะผู้บริหาร กทม.กกต.กทม.ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุป
 
  อ่านต่อ>>
   
ปลัด กทม.เปิดงานตรุษจีนวันที่ ๑๑ ก.พ.๕๖ ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 
  อ่านต่อ>>
   
สมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และ ๕ ส.
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ล้างตลาดเก่าย่านเยาวราชเพื่อทำความสะอาดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
รองปลัดกทม.สัญญา ชีนิมิตร ตรวจความปลอดภัยเขตสัมพันธวงศ์ช่วงเทศกาลตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
รองปลัด กทม.และคณะตรวจเยี่ยมตลาด สถานประกอบการฆ่าสัตว์ ช่วงเทศกาลตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการกำจัดไขมันและตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์อบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์และคณะผู้บริหารเขต พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ชุมชนภิรมย์
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตนำคณะผู้บริหารเขตใหม่นมัสการเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ในพื้นที่เขต
 
  อ่านต่อ>>
   
ตรวจสอบแสงสว่างเพื่อทดลองติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้านหน้าสำนักงานเขต
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ตรวจสถานที่หน่วยเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ผว.กทม.
 
  อ่านต่อ>>
   
ผู้บริหารเขตและผู้กำกับการสน.พลับพลาไชย ๒ ประชุมร่วมกันและเดินสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
การประชุมคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จัดประชุมเลือกประธานกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์จัดประชุมย่อยหน่วยงานภายนอกเพื่อเตรียมจัดงานตรุษจีน ปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์พร้อมคณะผู้บริหารเขตออกตรวจพื้นที่บริเวณถนนเจริญกรุง ๒๐
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์จัดประชุมข้าราชการเขตประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ร่วมงานทำบุญชุมชนโปลิศสภาและมอบของขวัญวันเด็ก
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์ทำความสะอาดถนนเจริญกรุง ๒๐ ต้อนรับงานตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
ผอ.เขตสัมพันธวงศ์ตรวจพื้นที่รอบสำนักงานเขตเพื่อเตรียมจัดงานตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
ผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเตรียมจัดงานเทศกาลตรุษจีน
 
  อ่านต่อ>>
   
เขตสัมพันธวงศ์จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ปี ๒๕๕๖
 
  อ่านต่อ>>
   
การเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการเขตคนใหม่และเลี้ยงส่งผู้อำนวยการเขตคนเก่าและเลี้ยงส่งข้าราชการที่เลื่อนระดับและโยกย้าย
 
  อ่านต่อ>>
   
การตั้งศูนย์ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย
 
  อ่านต่อ>>
   
สภาพการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนโปลิศสภา เขตสัมพันธวงศ์
 
  อ่านต่อ>>
 
 
 
 
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ Tel:02 233 1224 - 8 Email:sp.bkk@hotmail.com
Counter :81124  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554