- ว่าง -
รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
      - ว่าง -
เลขานุการสำนักสิ่งแวดล้อม
นางวัลยา วัฒนรัตน์
ผู้อำนวยการกองจัดการขยะ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล

นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน

นายชาตรี วัฒนเขจร
ผู้อำนวยการกองจัดการมูลฝอย

นางศิริพร ตันติวณิชย์
ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Counter :43731  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554