ให้เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด. 2) ณ สำนักงานเขต ซึ่งโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี


    1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
      
ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่
ทรัพย์สินนั้นให้เช่าให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ทำให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า ค่าเช่านั้นมิใช่จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่
หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินดำเนินการเอง หรือด้วยเหตุประการอื่น 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินค่ารายปี โดยเทียบเคียงกับค่ารายปีของทรัพย์สินที่ให้เช่า
ที่มีลักษณะของทรัพย์สิน ขนาดพื้นที่ ทำเลที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้น
ได้รับประโยชน์คล้ายคลึงกัน

     2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบ
          กรณีโรงเรือนรายใหม่ ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เคย
ยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมาก่อน ยื่นแบบเสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์
ของปีถัดจากปีที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยยื่นแบบ ภ.ร.ด.
2
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในท้องที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาได้แก่
             - โฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น
             - หนังสือสัญญาขาย หรือสัญญาให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
             - ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร, ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร
             - ใบให้เลขหมายประจำบ้าน
             -
สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือน
ที่พิกัดภาษี

             -
บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

             -
หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท/ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ทะเบียนพาณิชย์

             - สำเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
             - หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ. 01, ภ.พ. 09, ภ.พ. 20
             - ใบอนุญาตตั้งและ/ หรือประกอบกิจการโรงงาน
             - ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร
             - ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
             - ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา /ไฟฟ้า
             - สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี
             - หนังสือมอบอำนาจ (
กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย)

             - หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี
             หมายเหตุ
ให้ผู้รับประเมิน หรือเจ้าของโรงเรือนถ่ายสำเนาหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับทุกฉบับ

          กรณีโรงเรือนเก่า ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พร้อมใบเสร็จรับเงิน การเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
กรณีเจ้าของเป็นนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
พร้อมการยื่นแบบ ภ.ร.ด.
2

     3. การชำระภาษี
          ผู้ประเมินได้รับใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด. 8) ให้ชำระเงินภายใน 30 วัน
นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน โดยชำระภาษีได้ที่ทุกสำนักงานเขตหรือ
ที่กองการเงิน สำนักการคลัง ศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
หรือชำระภาษี
ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
 
โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระภาษีกรุงเทพมหานครที่แนบไป
พร้อมใบแจ้งรายการประเมิน
  
         
การชำระภาษี ที่สำนักงานเขต ซึ่งโรงเรือนนั้นตั้งอยู่ จะชำระโดยการส่งธนาณัติ
ตั๋วแลกเงิน
ของธนาคารหรือเช็คที่ธนาคารรับรองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่า
วันที่ส่งทางไปรษณีย์ เป็นวันรับชำระภาษี


     4. มาขอรับแบบยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร

หรือดาวน์โหลดแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2) ได้ที่นี่

 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 •  
     
   
   
   

   

   
  สำนักงานเขตตลิ่งชัน Tel:02 424 1742 Email:tcdo_bma@hotmail.com
  Counter :56293  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554