เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอจดทะเบียน

1.             แบบคำร้องขอจดทะเบียน (ผนวก ค.) ใช้ได้ทั้งการขอจดทะเบียนใหม่ การจดตามกำหนดอายุหรือขอเลื่อนชั้น/เพิ่มประเภทงานให้กรอกข้อความให้ครบถ้วน

2.             สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นขอจดทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ โดยมีทุนจดทะเบียนตามชั้นที่ขอจดทะเบียนตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย (ผนวก ข.) โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคนของบริษัท/ห้างฯ ด้วย

3.             สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

4.             สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.             หนังสือรับรองสินเชื่อธนาคาร โดยแสดงวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามชั้นที่ขอจดทะเบียนตามเอกสารแนบท้าย (ผนวก ข.) และให้แสดงรายละเอียดตามตัวอย่างข้อความหนังสือรับรองสินเชื่อธนาคาร ตามเอกสารแนะนำนี้ โดยออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันยื่นฯ ทั้งนี้จะต้องไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ของธนาคารทั้งสิ้น (ต้นฉบับตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) ในกรณีที่ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนแล้ว กรุงเทพมหานครจะไม่คืนหนังสือฉบับนี้ให้จนกว่าจะหมดอายุตามหนังสือสำคัญ (ผนวก ง.)

6.             สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างที่ระบุเลขที่สัญญาจ้าง วงเงินค่าก่อสร้างและวันแล้วเสร็จของงานซึ่งเป็นหนังสือที่หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจออกให้เท่านั้น โดยมีผลงานย้อนหลัง 5 ปี นับจากวันที่ยื่นขอจดทะเบียน (จำนวน 1 ชุด) มูลค่าของผลงานแต่ละชั้นเป็นไปตามเกณฑ์เอกสารแนบท้าย (ผนวก ข.) โดยผู้ยื่นขอจดทะเบียนฯ จะต้องแสดงผลงานที่เป็นประเภทงานทางและงานอาคารของกรุงเทพมหานครเท่านั้น กรณีเป็นงานก่อสร้างประเภทอื่น ผู้ยื่นขอจดทะเบียนฯ จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา (เช่น สัญญาจ้าง รูปแบบหรือใบแสดงปริมาณงานและราคา ฯลฯ) ให้ชัดเจนด้วย หากมูลค่างานตามประเภทที่ยื่นขอจดทะเบียนไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณากำหนดให้ตามชั้นที่เป็นไปตามระเบียบกำหนด

7.             หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม ประกอบด้วย   

7.1           หนังสือรับรองของวิศวกร/สถาปนิก (กรอกข้อความให้ครบถ้วน) พร้อมวิศวกร/สถาปนิก ลงนามรับรอง

7.2           สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุมที่ชัดเจน พร้อมวิศวกร/สถาปนิก ลงนามรับรอง กรณีมีอายุเหลืออยู่ไม่ถึง 6 เดือน นับแต่วันยื่นคำร้อง ให้แสดงหลักฐานการต่ออายุด้วย

7.3           สำเนาใบสมาชิกสภาวิศวกร/สถาปนิก พร้อมวิศวกร/สถาปนิก ลงนามรับรองกรณีมีอายุเหลืออยู่ไม่ถึง 6 เดือน นับแต่วันยื่นคำร้องให้แสดงหลักฐานการต่ออายุด้วย

7.4           จำนวนและระดับวิศวกร/สถาปนิก ตามเอกสารแนบท้าย (ผนวก ข.)

ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราลงบนสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือบัตรสมาชิกสภาฯ ทุกฉบับให้ครบถ้วนด้วย

8.             ซองจดหมายขนาด 4.5 x 8.5 นิ้ว พร้อมพิมพ์จ่าหน้าซองชื่อ-ที่อยู่ของบริษัทฯ/ห้างฯ จำนวน 2 ซอง

9.             กรณีที่บริษัท/ห้างฯ เคยจดทะเบียนฯ ไว้กับกรุงเทพมหานครให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนฯ (ผนวก ง.) ฉบับเดิม

การยื่นขอจดทะเบียน

การยื่นขอจดทะเบียน

1. ผู้ประสงค์จะยื่นขอจดทะเบียนหรือเลื่อนชั้นให้สูงขึ้น  สามารถขอรับแบบคำร้องขอจดทะเบียนได้ที่กลุ่มงานระบบข้อมูล  กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค ชั้น 6 อาคารสำนักการโยธา ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง โทร. 0 2246 0301-3 ต่อ 2078-9 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.bangkok.go.th/yota (แบบคำร้องขอเลื่อนชั้นให้ใช้แบบคำร้องเดียวกันกับแบบคำร้องขอจดทะเบียน) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/จดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร

2. ให้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานรายละเอียดตามกำหนด ได้ที่กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคโดยเรียงลำดับเอกสารตามข้อ 1-8 แสดงสารบัญเอกสารให้ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาเปิดรับจดทะเบียนที่ระบุตามประกาศฯ

3. กำหนดเวลาการเปิดรับจดทะเบียนหรือเลื่อนชั้นให้สูงขึ้น กรุงเทพมหานครจะประกาศให้ทราบต่อไป (ให้ดูรายละเอียดกำหนดเวลาเปิดรับจดทะเบียนฯ ท้ายเอกสารแนะนำนี้)

หมายเหตุ

1.  เอกสารทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการตามจำนวนที่หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์กำหนดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจและประทับตราสำคัญของบริษัท/ห้างฯ ไว้เป็นสำคัญ

2.   กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนหรือเลื่อนชั้นทุกกรณี

3. หากไม่ได้รับความสะดวกให้ติดต่อโดยตรงที่หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูล กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคตามหมายเลขโทรศัพท์ข้างต้น


>
 เอกสารแนะนำและตัวอย่างข้อความหนังสือรับรองสินเชื่อธนาคาร

> หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม/วิศวกรรมควบคุม

> แบบคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาของ กทม. (ภาคผนวก ค.)

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
Counter :256942  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554