ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจประชุมคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ
และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต          นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของงานเทศกิจ ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การตรวจจุดตู้เขียวระวังภัย เทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย กวดขันจุดห้ามขาย เน้นระเบียบวินัยเจ้าหน้าที่เทศกิจ และทำงานเชิงรุกโดยใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข่าวสาร เพื่อเป็นช่องทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งการร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของงานเทศกิจกรุงเทพมหานคร ในการดูแลพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานคร
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
Counter :237589  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554