นาย อภิชาติ หาลำเจียก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาญัตติขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร โดยมีนาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมตัวแทนจากกองการเจ้าที่และสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กทม. เข้าร่วมประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมสภากทม.6 ศาลาว่าการกทม.

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอาคารสงเคราะห์ 22 แห่ง รวม 51 อาคาร ใน 17 เขต มีห้องพักอาศัย 3 , 993 ห้อง มีสิทธิเข้าพักอาศัย 54, 295 ราย แบ่งเป็น ลูกจ้างประจำ 32, 454 ราย 2, 171 ห้อง ข้าราชการ 21, 481 ราย 1, 822 ห้อง โดยปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม ขาดการบำรุงมาเป็นเวลานาน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุง 178 ล้านบาท ในส่วนอาคารสงเคราะห์ เขตทุ่งครุ มี 9 อาคาร จำนวน 447 ห้อง โดยเฉพาะอาคาร 1, 2 และ 3 มีสภาพทรุดโทรมมากที่สุด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม กองการเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 51 อีกทั้งพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนและทำการเพิกถอนสิทธิ 22 ราย จะทำการย้ายออก ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 51 ซึ่งรวมอยู่ในกรณีของการผ่อนผันเช่นเดียวกับผู้หมดสิทธิพักอาศัย อีกทั้งจะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบกับข้าราชการที่ขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัย พร้อมกันนี้ได้สอบถามสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ เนื่องจากพบว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งมีผู้ขอใช้สิทธิเข้าพักอาศัยกว่า 3, 000 คน

ด้านนาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายก่อสร้างอาคารสงเคราะห์รูปแบบใหม่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย มีรูปแบบการตกแต่งและความเป็นอยู่ที่ดีกว่าอาคารสงเคราะห์เดิม คิดค่าเช่าเดือนละ 1,500 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 300 บาท วางหลักเกณฑ์ 7 ข้อ อาทิ ผู้เข้าพักจะต้องไม่เกินระดับ 7 ตนเองหรือคู่สมรสไม่ได้เข้าพักอาศัยในอาคารสงเคราะห์แห่งหนึ่งแห่งใด ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ฯลฯ อีกทั้งจะเป็นการรองรับข้าราชการที่มีการย้ายเข้ามาพัก โดยขณะนี้ได้ทำการเปิดให้บริการในเขตบางบอน ล่าสุดได้รับงบประมาณให้จัดสร้างอาคารสงเคราะห์เพิ่มอีก 5 อาคาร ซึ่งอยู่ในระหว่างการประมูล คือ ที่บางแค 3 อาคาร 156 ห้อง ที่ประเวศ 2 อาคาร 104 ห้อง และมีโครงการที่เขตมีนบุรี ล่าสุดได้รับอนุญาตและอยู่ในระหว่างการศึกษาออกแบบ ประมาณ 350 ห้อง อีกทั้งได้มีการสำรวจที่ดิน เขตบางขุนเทียน ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาตใช้ที่ดิน

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหาอุปสรรคสำคัญในการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการปลูกสร้างอาคาร คือ สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ทำการสำรวจที่ดินที่จะก่อสร้างอยู่ห่างไกลความเจริญมาก รวมทั้งเป็นที่ดินที่บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์อื่น จึงอยากให้กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ให้มากขึ้น รวมทั้งในส่วนของสำนักงานเขตที่มีปัญหา ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง หรือมีนโยบายก่อสร้างสำนักงานเขตใหม่ ควรให้ก่อสร้างอาคารเป็นที่พักอาศัยข้าราชการด้วย และในอนาคตควรมีการก่อสร้างอาคารสงเคราะห์ให้ครบ 50 เขต เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการและจะเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานที่อยู่อาศัยและกองการเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เสนอในที่ประชุม เพื่อพิจารณารายละเอียดต่อไป

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กทม.
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Counter :145217  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554