นาย ธวัชชัย ปิยนนทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร ประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ( ครั้งที่ 6) ประจำปี พ.ศ. 255 1 โดยมี ดร. วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกทม. และสมาชิกสภากทม. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานครตั้ง คกก.วิสามัญฯ พิจารณาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี

ดร. วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีไว้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวม 285 รายการ เป็นเงิน 6,433,865,540.91 บาท

รองผู้ว่าราชการกทม. กล่าวว่า ขณะนี้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่าย ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันและมีความจำเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ต่อไปอีก ดังนี้ งบปี 48 จำนวน 24 รายการ งบปี 49 จำนวน 81 รายการ และงบปี 50 จำนวน 180 รายการ รวมทั้งสิ้น 285 รายการ จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณา

ด้าน นาย สุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ของสำนักการแพทย์ให้มีความรวดเร็ว เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการ รวมถึงความล่าช้าในการปรับปรุงถนนบริเวณสุขุมวิท 105 ซ.ลาซาล ถึงหมู่บ้านสายลม ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 48 จึงควรเร่งรัดดำเนินการ เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้หน่วยงานของกทม. ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดดำเนินการโครงการต่างๆ ให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีไว้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รวม 285 รายการ เป็นเงิน 6,433,865,540.91 บาท จำนวนทั้งสิ้น 19 คน พร้อมกำหนดแปรญัตติภายใน 7 วันผ่านร่างข้อบัญญัติเพิ่มค่าตอบแทนการสอบและเงินสนับสนุนการศึกษา

นาย ศิริพงษ์ ลิมปิชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดุสิต เสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ... ตามที่สภากทม. ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 51 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวและจะมอบให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไป

ด้าน นายธนะกฤช พุกรักษา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... ตามที่สภากทม. ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เมื่อสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ปี 51 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับญัตติดังกล่าวและจะมอบให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไป

สำหรับญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพหรือเงินค่าตอบแทนแก่ข้าราชการหรือลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ... สภากทม. เลื่อนไปสมัยประชุมคราวต่อไป

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ กทม.
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Counter :148811  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554