นาย กิตพล เชิดชูกิจกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ( ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยมีคณะผู้บริหารกทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

นาย สุทธิชัย วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครสำรวจและดำเนินการขุดลอกคู คลอง และลำรางสาธารณะ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เนื่องจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคู คลอง และลำรางสาธารณะ เป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ดำเนินการขุดลอก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ำ โดยเฉพาะ ในช่วงฤดูฝนจะทำให้ระบายน้ำไม่ทันและเกิดปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพมหานครสมควรดำเนินการสำรวจคู คลอง และลำรางสาธารณะทุกแห่ง และวางแผนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และควรทำทะเบียนข้อมูลการขุดลอกไว้ในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูได้โดยสะดวก

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว กล่าวว่า ในการดำเนินการขุดลอกคูคลอง นั้น สำนักงานเขต และสำนักการระบายน้ำต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ถึงขอบเขต และระยะเวลาที่ดำเนินการ เพื่อความโปร่งใส ในการดำเนินการ และเพื่อให้ประชาชนรับทาราบข้อมูลในการดำเนินการต่างๆ ด้วย

นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก กล่าวว่า การดำเนินการขุดลอกคู คลองและลำรางสาธารณะ หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งสำนักงานเขต และสำนักการระบายน้ำมักทำซ้ำซ้อนกัน จึงอยากให้ทั้งสองหน่วยงานแบ่งหน้าที่ในการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครสำรวจและดำเนินการขุดลอกคู คลอง และลำรางสาธารณะ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นระบบ และจะนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป (ที่มา กองประชาสัมพันธ์)

สงวนลิขสิทธิ์ 2548 เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Counter :147837  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554