กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 143 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

เนื่องด้วยวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดอบรมเข้มนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในทุกๆ ปีการศึกษา และในปีนี้ ได้มาศึกษาดูงานของสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสภาท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของสภาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการประจำของสภากรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังต้องการดูระบบการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานสภากรุงเทพมหานครไปเพิ่มพูนความรู้ในด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นต่อไป 

----------------------- ---- (ปุลวิชช์...กปส. รายงาน
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Counter :148135  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554