ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 4 ) ประจำปี พ.ศ. 2552 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ(ฉบับที่..) พ.ศ. ....ในวาระที่สองและวาระที่สาม เนื่องจากกรุงเทพมหานครเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายที่กรุงเทพมหานครประสงค์จะให้มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครจัดตั้ง พ.ศ. ....

 เพื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุให้เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดหาพัสดุกับบริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้งหรือถือหุ้นตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติและประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น พ.ศ. .... โดย ดร. ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นสมควรให้มีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น พ.ศ. .... เนื่องจากในมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 บัญญัติให้กรุงเทพมหานครสามารถทำกิจการร่วมกับบุคคลอื่น โดยก่อตั้งบริษัทหรือถือหุ้นในบริษัทได้ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความควบคุมที่ทั่วถึง และเพื่อให้การบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ซึ่งกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจึงได้ยื่นญัตติดังกล่าวให้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครพิจารณา ซึ่งสภากทม.มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง บริษัทที่กรุงเทพมหานครก่อตั้ง จัดตั้ง หรือถือหุ้น พ.ศ. .... จำนวน 17 คน โดยมีกำหนดการประชุมเพื่อแปรญัตติภายใน 10 วัน

---------------------------- (ปุลวิชช์...กปส. รายงาน)

สงวนลิขสิทธิ์ 2548 เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Counter :148781  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554