ญัตติของนายทวีศักดิ์  กมลเวชช  เรื่อง  ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

          นายทวีศักดิ์  กมลเวชช  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด ได้เสนอญัตติดังกล่าว เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยในเนื้อหาสาระเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2528  ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการในเรื่องระบบตำแหน่งให้จำแนกตามกลุ่มลักษณะงาน อัตราเงินเดือน  การสรรหาและการแต่งตั้งบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ การคุ้มครองระบบคุณธรรม และให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยในส่วนของข้าราชการพลเรือน นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ได้ปรับเปลี่ยนเข้าระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับได้รับทราบว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเวลาอีกไม่นานนัก  ดังนั้น ในส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยเรียบร้อย เช่น ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับพิจารณาว่าการดำเนินการในส่วนใดของกรุงเทพมหานครที่ยังแตกต่างจากหน่วยราชการอื่น หากเห็นว่าสมควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและกรุงเทพมหานครก็ต้องดำเนินการ เป็นต้น

         สภากรุงเทพมหานครได้ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3 (ครั้งที่  2)  ประจำปีพุทธศักราช  2552  เมื่อวันพุธที่  15  กรกฎาคม  2552   การดำเนินการตามญัตติดังกล่าวนั้น ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการ  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการ ได้ชี้แจงดังนี้

            1.  เปิดโอการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร เช่น

                   1.1  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2548  สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครโดยการส่งแบบสอบถาม กับกลุ่มผู้อำนวยการสำนัก  กลุ่มผู้อำนวยการเขต  กลุ่มผู้อำนวยการกอง  กลุ่มหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 ลงมา และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

                  1.2  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548  จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  จำนวน  200  คน  และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  จำนวน  200  คน 

                 1.3 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

           2. เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2549  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครให้สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)  ศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลจาก “ซี” เป็น “แท่ง”

          3. จัดทำโครงการบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างแนวคิดการบริหารระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ (แผนงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลแนวใหม่) และจัดอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติงานเพื่อปรับเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนตามระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ให้แก่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน  5  กลุ่ม  คือ

                3.1 เมื่อวันที่ 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 เมษายน และ 1, 6, 21, 22 พฤษภาคม 2551  จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในการบริหารงานบุคคลแนวใหม่สำหรับกลุ่มข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับ 3-8  จำนวน  2  รุ่น  138  คน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

               3.2  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551  จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลแนวใหม่สำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับ  9 – 11  จำนวน  146  คน  ให้มีความสามารถเป็นนักกลยุทธ์สามารถสร้างกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์กำลังคนให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

               3.3  เมื่อวันที่  17, 18, 24, 25, 30 มิถุนายน 2551 จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง  และค่าตอบแทนในการบริหารงานบุคคลแนวใหม่  สำหรับหัวหน้าปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของทุกหน่วยงาน  1 รุ่น  จำนวน 117  คน  ให้สามารถเป็นนักวิเคราะห์และสามารถปฏิบัติงานตามรูปแบบและระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ได้

               3.4 เมื่อวันที่ 11 และ 14  กรกฎาคม  2551  จัดอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลแนวใหม่  สำหรับกลุ่มหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป 2 รุ่น จำนวน 325  คน ให้มีความสามารถเป็นนักวิเคราะห์

               3.5 เมื่อวันที่  21, 22, 23, 24, 29, 30, 31  กรกฎาคม  2551  และ  1, 5, 6 สิงหาคม2551  จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนในการบริหารงานบุคคลแนวใหม่  สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของทุกหน่วยงาน 2 รุ่น จำนวน 570  คน  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามรูปแบบและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ได้

        4.  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2552  ให้สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)  ศึกษาเพื่อนำระบบสมรรถนะไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Portfolio)

        5. ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลสัญจรไปยังหน่วยงานและส่วนราชการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2550  จำนวน5  ครั้ง  จำนวน  23  สำนักงานเขต  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2551  จำนวน  7  สำนัก และ 22  สำนักงานเขตและในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2552  จำนวน  4  สำนัก

         6. ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ  ตามโครงการสัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน  5,000  คน  จำนวน  5  รุ่น  รุ่นละ  1,000  คน  และในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  จะได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ....  ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร  จำนวน  5,000  คน  รุ่นละ 1,000  คน 

         7.  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดตั้ง อ.ก.ก. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการดำเนินตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2551  (ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 5/2551  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2551)  เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร เช่น  การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง การจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551  อนึ่ง  การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ที่มีการพัฒนาแนวคิดการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งจากรูปแบบเดิม
ที่เน้นการเขียนบรรยายลักษณะกิจกรรม (
task)  ของสายงานต่าง ๆ และไม่มีความชัดเจนในผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับเป็นแบบ Role Profile ซึ่งเน้นบทบาทหน้าที่และผลสัมฤทธิ์ของงาน และต้องมีการจัดระเบียบสายงานใหม่ (การรวมสายงาน หรือเพิ่มสายงาน) จากเดิมที่มีอยู่มากถึง 158 สายงาน และจากผลการศึกษาของ

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)  มีข้อเสนอแนะให้รวมสายงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันเข้าไว้ด้วยกัน จะเหลือสายงานประมาณ 128 สายงาน  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีความชัดเจนด้านบทบาทภารกิจของงาน และทำให้การจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครในสายงานเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร โดยมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่ที่จัดทำขึ้นจะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอำนวยการบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และ ก.ก.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.  2551  ตลอดจนนำเสนอ ก.ก.พิจารณาตามลำดับชั้นก่อนนำมาใช้บังคับกับข้าราชการกรุงเทพมหานคร และเมื่อมีการอนุมัติฐานกำหนดตำแหน่งใหม่แล้วจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการชะลอการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับข้าราชการกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวแล้ว  จึงจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าตามประเภทตำแหน่งสายงาน  และระดับตำแหน่งใหม่

         8.  การประชาสัมพันธ์โดยจัดทำวารสารต้นทุนมนุษย์และวารสารสายปักษ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแนวใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2548 เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
Counter :148759  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554