• สถิติ..ตัวเลขมหัศจรรย์

  Statistic

  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตระหนักและให้ความส าคัญกับสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของ กรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร อันประกอบไปด้วยข้อมูลด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำสถิติกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี เพิ่มเติม..

 • ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

  Daily Plan

  สยป.ใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ (ตามองค์ประกอบที่ 3) ปี 2557 ไตรมาสที่ 1 แล้ว ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2557 (สยป.) เพื่อให้รายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพิ่มเติม..

 • องค์การแห่งการเรียนรู้

  Knowledge Management SED

  "ร่วมคิด ร่วมสร้าง พัฒนาความรู้ เพื่อชาว สยป."

  เพิ่มเติม..

 • ห้องสมุดดิจิตอล กทม.

  e-Library

  "สร้างการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาความคิด"

  เพิ่มเติม..

 

แนะนำ

ทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร

+ หนังสือทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร (file .pdf)
+ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ติดต่อเรา

"สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล"
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200