• สยป.ร่วมใจ

  เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

  "สยป.สุข สดใส ร่วมใส่ใจ สภาพแวดล้อมฯ"

 • สถิติ..ตัวเลขมหัศจรรย์

  Statistic

  สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตระหนักและให้ความส าคัญกับสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของ กรุงเทพมหานคร สำหรับเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร อันประกอบไปด้วยข้อมูลด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำสถิติกรุงเทพมหานครเป็นประจำทุกปี เพิ่มเติม..

 • ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

  Daily Plan

  สยป.ใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ (ตามองค์ประกอบที่ 3) ปี 2557 ไตรมาสที่ 1 แล้ว ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2557 (สยป.) เพื่อให้รายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพิ่มเติม..

 • องค์การแห่งการเรียนรู้

  Knowledge Management SED

  "โครงการจัดทำฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่เขต"

  เพิ่มเติม..

 • ห้องสมุดดิจิตอล กทม.

  e-Library

  "สร้างการเรียนรู้ ควบคู่การพัฒนาความคิด"

  เพิ่มเติม..

Technology

แบบสอบถามความประสงค์ของหน่วยงาน
ที่จะติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไว้รัสให้กับ
       เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบ
       เครือข่ายกรุงเทพมหานคร
        + สำนัก
        + สำนักงานเขต
 
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร
 
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรุงเทพมหานคร (Board Com)
 
 

แนะนำ

ทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร

+ หนังสือทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร (file .pdf)
+ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ติดต่อเรา

"สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล"
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200