นโยบาย & แผนงาน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2556-2575)
       20-year Development Plan for
       Bangkok Metropolis
       (Executive Summary)
 
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี
ระยะที่ 1(พ.ศ. 2556-2560)
       20-year Development Plan for
       Bangkok Metropolis Phase 1
       2013–2017(Executive Summary)
 
โครงการจัดทำฐานข้อมูลประกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมในกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
       พื้นที่เขต
 
ระบบประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
โครงการศึกษาวิจัยจัดทำแผนวิสัยทัศน์ของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร
       ระยะ 20 ปี
 
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
2558 ของหน่วยงาน
 
ตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต
ประจำปีงบประมาณ 2557
 
ตัวชี้วัดบูรณาการของสำนัก และหน่วยงานสังกัด
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ
      2557
 

 

 

แนะนำ

ทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร

+ หนังสือทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร (file .pdf)
+ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ติดต่อเรา

"สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล"
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200